THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A1 - tầng 1- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: (+84)02183.858.245

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Vị trí, chức năng:

a) Vị trí: Là đơn vị hành chính, trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng và các quy định của pháp luật hiện hành.

a2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện nhà trường (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn);

- Công tác quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định của Nhà nước;

- Công tác lập và chấp hành kế hoạch ngân sách Nhà nước;

- Công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán trong các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp của trường;

- Các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính và các định mức chi tiêu trong nội bộ trường;

- Các quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực kế toán, tài chính liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi đối với cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động và học sinh, sinh viên.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

b1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác kế hoạch, bao gồm:

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường hằng năm, 3 năm, 5 năm. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hằng tháng, học kì, năm học và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán ngân sách trên cơ sở các chỉ tiêu về đào tạo, biên chế, tiền lương và các chỉ tiêu khác;

- Đề xuất việc phân bổ dự toán ngân sách hằng quý, hằng năm trên cơ sở nhu cầu về công việc của từng bộ phận, đơn vị trong Trường, đảm bảo quyền lợi đối với cán bô, viên chức, hợp đồng lao động và học sinh, sinh viên.

b2. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tài chính kế toán, bao gồm:

- Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Trường theo dõi thực hiện đúng các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ, chính sách lương, các khoản phụ cấp vào lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ và các chế độ, chính sách, phúc lợi liên quan khác; chế độ, chính sách về học phí, học bổng, trợ cấp; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên của Trường;

- Quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế của nhà trường; phối hợp với các đơn vị trong trường kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Thu thập, phản ánh xử lý thông tin, số liệu kế toán, tình hình thu, chi các hoạt động sự nghiệp theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán;

- Thực hiện các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán các khoản vào Ngân sách nhà nước;

- Tham mưu về mức học phí, các khoản phí tuyển sinh và tổ chức thu các khoản phí này theo đúng quy định của Nhà nước và nhà trường;

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường đồng thời cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo liên quan đến kế toán, tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà nước;

b3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng; 01 phó Trưởng phòng;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng:

Tham mưu về những vấn đề thuộc các chức năng, nhiệm vụ của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức, triển khai  các nhiệm vụ được phân công; Quản lý, phân công nhiệm vụ cho viên chức của phòng; Quản lý viên chức, cơ sở vật chất tài sản thuộc phòng; xây dựng cơ chế phối hợp với các khoa, tổ bộ môn, các phòng ban khác trong các lĩnh vực công tác có liên quan; Được kí thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản trong một số văn bản nội bộ liên quan đến nhiệm vụ về kế hoạch, tài chính;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng:

Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

c2. Viên chức, nhân viên

- Số lượng: từ 02 - 03 người;

- Viên chức, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, được Trưởng phòng trực tiếp phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức của phòng, nếu là giảng viên thì phải thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

 5. Ban Tuyển sinh

a) Chức năng

          Ban tuyển sinh được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh trong nhà trường theo từng giai đoạn và từng năm học, bao gồm: tuyển sinh cao đẳng chính quy; tuyển sinh liên kết đào tạo đại học; phối hợp tuyển sinh sau đại học; tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục thực hành; tuyển sinh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn/bồi dưỡng cấp chứng chỉ…

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

          b1. Khảo sát nhu cầu

          - Điều tra, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội đối với các ngành đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng; các cơ sở giáo dục thực hành của nhà trường;

- Phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp kết quả sau khảo sát làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

b2. Công tác truyền thông

  - Xây dựng kế hoạch, phương án truyền thông về công tác tuyển sinh của nhà trường theo từng giai đoạn, từng năm học;

- Thực hiện truyền thông, marketing, giới thiệu quảng bá hình ảnh và thương hiệu nhà trường.

b3. Công tác tuyển sinh

          - Xây dựng Đề án, kế hoạch, phương án tuyển sinh và biện pháp thực hiện công tác tuyển sinh;

- Chủ trì trong việc huy động các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cao đẳng chính quy; tuyển sinh liên kết đào tạo đại học; phối hợp tuyển sinh sau đại học; tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục thực hành; tuyển sinh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn/bồi dưỡng cấp chứng chỉ…

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công.

c) Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động

          - Số lượng: 05 - 07 người (Trưởng ban; Phó Trưởng ban và 03 - 05 ủy viên). Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban tuyển sinh;

- Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc điều hành hoạt động của ban theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại quy định này; thực hiện nhiệm vụ theo phân công;

- Phó Trưởng ban giúp việc và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ; giải quyết một số công việc khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền;

 

- Các ủy viên thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Trang

Phụ trách kế toán

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
2 Phạm Thị Ngọc

Nhân viên

 

   
3   Vũ Thị Kết  Giảng viên 

Cử nhân SP Toán học 

   
4 Nguyễn Thị Trang
Nhân viên

Đại học, chuyên ngành Kế toán

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục