Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học & Công tác sinh viên

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A2 - Dãy nhà 5 tầng (Đối diện cổng chính) - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 02183.858.932

- Email: 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:  

                                        Phòng Đào tạo - Khảo thí - Khoa học và Công tác sinh viên

a) Vị trí, chức năng

a1. Vị trí: Là đơn vị hành chính, trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Cao đẳng và các quy định của pháp luật hiện hành.

a2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao, cụ thể như sau:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên: Tổ chức, quản lý chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo các ngành học, cấp học theo hướng chuẩn đầu ra; xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển các ngành nghề đào tạo của trường; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo năm học; cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ;

- Công tác khảo thí: Tổ chức, quản lý và triển khai công tác khảo thí;

- Công tác nghiên cứu khoa học: Duy trì và phát triển công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, nội san khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên; tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành, sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo các bộ môn cho giảng viên và học sinh, sinh viên;

- Công tác hợp tác quốc tế: Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao khoa học công nghệ với các tổ chức cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định hiện hành;

- Công tác sinh viên: Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật và quản lý sinh viên; giải quyết chế độ, chính sách cho sinh viên; tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

b1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo, bao gồm:

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, tổ, các đơn vị liên quan chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, công việc tổ chức xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể: chương trình đào tạo, phát triển chương trình môn học (trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) và chuẩn đầu ra; xây dựng các Kế hoạch thực hành nghiệp vụ, kiến tập, thực tập theo biên chế năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; Kế hoạch dạy kiến thức bổ trợ chuyên môn cho sinh viên ở một số ngành học trước khi tốt nghiệp (nếu có) cho sinh viên các ngành học, các hệ đào tạo thuộc trường;

- Chủ động xây dựng biên chế năm học; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo; xây dựng và điều hành lịch trình giảng dạy của các lớp cao đẳng VLVH (nếu có); Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công chuyên môn, số giờ làm việc cho cán bộ, viên chức giáo viên và giảng viên; xác nhận số giờ làm việc của giảng viên ở cuối kỳ, cuối năm học làm cơ sở cho việc thanh toán thừa giờ theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch dự giờ, giảng dạy thực tế tại Cơ sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen và trường Phổ thông thực hành CLC Nguyễn Tất Thành đối với giảng viên giảng dạy bộ môn phương pháp dạy học theo quy định của nhà trường tại các trường mầm non, trường phổ thông từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở;

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp được giao.

b2. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí, bao gồm:

- Phối hợp các đơn vị thực hiện tổ chức ra đề thi, tổ hợp đề thi, coi thi, chấm thi học phần học kỳ đối với các hệ đào tạo chính quy, Cao đẳng VLVH của Trường; bàn giao bản sao bảng điểm thi học phần cho các khoa; lưu trữ bản gốc bảng điểm thi và bài thi các học phần đúng quy định;

- Tổ chức việc duyệt điều kiện thi cho sinh viên sau mỗi kì học; chuẩn bị điều kiện xét lên lớp, ngừng học, thôi học, trình hội đồng KH&ĐT quyết định sau mỗi năm học; Kiểm tra xét điều kiện về hồ sơ và kết quả học tập để xét điều kiện tốt nghiệp cho SV sau mỗi khóa học cho các ngành, các hệ đào tạo;

- Lưu trữ kết quả điểm TBC học phần, học kì, năm học và khóa học cho các hệ đào tạo thuộc trường;

- Tổng hợp, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên sau mỗi kì thi, mỗi năm học và khóa học (tính theo lỷ lệ % cụ thể); Chuyển kết quả học tập của sinh viên sau khi đã tính TBC, bảng tổng hợp kết quả cho sinh viên từng kỳ, cả năm gửi cho các khoa, phòng  để lưu giữ theo quy định;

- Quản lý và ký thừa lệnh Hiệu trưởng cấp phát bảng điểm cho SV;

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng cho người học;

- Hằng năm thực hiện bổ sung, phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra;

- Là thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

b3. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác NCKH của viên chức giảng dạy trong nhà trường. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc khác tổ chức việc thực hiện NCKH giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức xây dựng nội san NCKH của trường;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan tổ chức xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo cho giáo viên và HSSV;

- Xây dựng kế hoạch Hội thảo khoa học của trường, liên hệ, phối hợp với các trường khác, đơn vị khác tổ chức Hội thảo khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai đề tài NCKH các cấp;

- Xây dựng kế hoạch công tác hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi quy định của pháp luật;

b4. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác sinh viên, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; phổ biến tuyên truyền cho SV các quy định chuyên môn trong các hoạt động giáo dục, dạy và học;

- Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường; giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền về các hoạt động, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng theo quy định.

b5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo phòng 

- Trưởng phòng; từ 01 đến 03 phó Trưởng phòng;

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phải có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; các tiêu chuẩn khác và các vấn đề về thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền, theo Điều lệ trường Cao đẳng và các quy định liên quan về bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện hành.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng:

+ Tham mưu về những vấn đề thuộc các chức năng, nhiệm vụ của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức, triển khai  các nhiệm vụ được phân công;

+ Quản lý, phân công nhiệm vụ cho viên chức của phòng;

+ Quản lý viên chức, cơ sở vật chất tài sản thuộc phòng; xây dựng cơ chế phối hợp với các khoa, tổ bộ môn, các phòng ban khác trong các lĩnh vực công tác có liên quan;

+ Được kí thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản: Bảng điểm của HS-SV; các thông đạt nội bộ liên quan đến chỉ đạo chuyên môn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng:

Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

c2. Viên chức

- Số lượng từ 08 - 10 viên chức;

- Viên chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công;

 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và viên chức của phòng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Bùi Thị Hương

Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
2 Bùi Thị Hằng Thơ

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học

   
3 Lê Thị Thu Hương
Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Anh ngữ

   
4 Đỗ Thị Tiến Thành Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành GD chính trị

   
5 Trương Thị Phương Lan
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Tin học

   
6    Bùi Thị Phương Giảng viên

Đại học, chuyên ngành GD chính trị

   
    Trần Thị Hương Dung Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Tâm lý GD

   
             

 

 

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục