Tổ Lý luận chính trị - GDQPAN - GDTC

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A1 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: (+84)02183.858.245

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Lý luận chính trị - Quốc phòng -  An ninh & Giáo dục thể chất.

a)  Vị trí, chức năng

 a1. Vị trí: Là đơn vị chuyên môn, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

a2. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn giảng dạy Lí luận Chính trị - Giáo dục Quốc phòng An ninh - Giáo dục thể chất của Trường.

b) Nhiệm vụ và  quyền hạn

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của tổ chuyên môn và của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo Tổ

- Tổ trưởng và  01 Tổ phó; Tổ trưởng, Tổ phó có trình độ từ Thạc sĩ trở lên;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Quản lý giảng viên; hoạt động đào tạo; nghiên cứu khoa học; thanh tra; khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi đua, khen thưởng; cơ sở vật chất, tài sản; triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường tại đơn vị; Xây dựng cơ chế phối hợp với các khoa, tổ, các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể của trường trong lĩnh vực công tác có liên quan;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó: Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp việc cho Tổ trưởng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công.

c2. Giảng viên

- Số lượng: Từ 03 - 05 người;

 

- Tổ trưởng, Tổ phó và giảng viên thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ TĐ.Chuyên môn Điện thoại Email
1 Trần Lê Quân

Phó tổ trưởng

Thạc sỹ Lý luận chính trị

   
2 Đồng Sỹ Khang

Giảng viên

Thạc sỹ GDTC

   
3 Nguyễn Phương Quỳnh
Giảng viên

Thạc sỹ Chính trị

   
4 Vũ Thị Ánh Ngọc
Giảng viên

Thạc sỹ GDTC

   
5 Bùi Văn Thiện Giảng viên

Thạc sỹ GDT

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục