Khoa Mầm non

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A2 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

a) Vị trí, chức năng

a1. Vị trí: Là đơn vị chuyên môn, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

a2. Chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng GVMN; nghiên cứu khoa học về lĩnh vực GDMN; hợp tác trong đào tạo, NCKH và bồi dưỡng GVMN.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các quy định theo điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tổ chức và hoạt động của trường và các quy định hiện hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa;

- Triển khai kế hoạch của nhà trường: Kế hoạch đào tạo; thanh tra, kiểm tra; bồi dưỡng; khảo thí và đảm bảo chất lượng; nghiên cứu khoa học; tổ chức nhân sự; hành chính, tài chính; thi đua, khen thưởng; đánh giá viên chức; công tác học sinh sinh viên và các kế hoạch khác của nhà trường;

- Phối hợp thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo GVMN trình độ Cao đẳng theo hướng tiếp cận năng lực người học, đáp ứng chuẩn đầu ra; tổ chức thực hiện công tác đào tạo GVMN trình độ Cao đẳng;

-  Thực hiện các nhiệm vụ trong liên kết đào tạo, bồi dưỡng GVMN theo yêu cầu;

-  Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, phòng thực hành, kho học liệu, cơ sở vật chất khác… phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVMN;

- Tổ chức chương trình hỗ trợ nghề nghiệp (rèn kĩ năng nghề nghiệp và tư vấn việc làm) cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển GDMN;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng NCKH trong lĩnh vực GDMN;

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; đào tạo, NCKH, bồi dưỡng GVMN và các nhiệm vụ khác;

- Quản lý viên chức, người lao động theo Luật viên chức; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; quản lý sinh viên của đơn vị;

- Quản lý các hoạt động chuyên môn của đơn vị: Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo: phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu, đề cương chi tiết các học phần, kế hoạch phân tiết, chất lượng giảng dạy và học tập, cơ sở vật chất bộ môn, chuẩn đầu ra, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chương trình đào tạo hàng năm;

- Phối hợp trong quản lý các tổ chức trong đơn vị: Công đoàn, Đoàn TN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo Khoa:

- Trưởng khoa; Từ 01 đến 02 Phó Trưởng khoa. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa có trình độ từ Thạc sĩ trở lên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Quản lý giảng viên, sinh viên; hoạt động đào tạo; nghiên cứu khoa học; thanh tra; khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi đua, khen thưởng; cơ sở vật chất, tài sản; các tổ chức đoàn thể của đơn vị. Triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường tại đơn vị; Xây dựng cơ chế phối hợp với các khoa, tổ, các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể của trường trong lĩnh vực công tác có liên quan;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng khoa: Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công.

c2. Giảng viên

- Số lượng: Từ 10 - 12 người;

 

- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và giảng viên thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Lê Hải Diệu

Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục Mầm non

   
2 Dương Bích Thúy

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục Mầm non

   
3 Đặng Hoàng Hà Giảng viên, Giáo vụ khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học

   
4 Hà Thị Băng Tâm
Giảng viên

GV THPT, chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc

   
5   Nguyễn Mạnh Huy Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Mỹ thuật

   
6   Bùi Thị Miến Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Giáo dục Mầm non

   
7   Nguyễn Thị Ngọc Anh Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục Mầm non

   
8 Nguyễn Thị Duyên Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Giáo dục Mầm non

   
9 Vũ Hằng Nga Giảng viên Cử nhân, chuyên ngành Giáo dục Mầm non    
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục