Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Tên tiếng Việt:  Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình.

Tên tiếng Anh: Hoa Binh College of Education.

Địa điểm: Đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

 Mục tiêu và sứ mạng

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình do Nhà nước thành lập theo Quyết định số 602/TTg ngày 25 tháng 9 năm 1995 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cấp trường THSP Hòa Bình thành trường Cao đẳng Sư phạm; với mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trình độ cao đẳng và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng và hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và cả nước; đào tạo, bồi dưỡng các trình độ của giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và nhu cầu về nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

2. Mục tiêu và sứ mạng được cụ thể hóa trong kế hoạch và chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam.

Hoạt động đào tạo

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện  tổ chức các hoạt động đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định sau đây:

1. Việc đăng ký hoạt động và đình chỉ hoạt động đào tạo, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo đối với nhà trường thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ; quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên hoặc quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

2. Chương trình, giáo trình đào tạo

a) Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo để sử dụng làm chương trình đào tạo của nhà trường, bảo đảm tuân thủ các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; bảo đảm theo các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phải tuân thủ quy trình về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

b) Giáo trình đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy trong nhà trường, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

3. Tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

a) Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

b) Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và quản lý đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; theo quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; theo quy chế đào tạo hiện hành tương ứng với từng trình độ đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đào tạo các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

c) Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện việc cấp bằng tốt nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; theo quy định về quản lý và cấp bằng tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; theo quy định về quản lý và cấp bằng tốt nghiệp hiện hành tương ứng với từng trình độ đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đào tạo các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung quản lý về hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; theo các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn về việc bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với các ngành, nghề đào tạo ngoài nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có trách nhiệm tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; tham gia giám sát hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

 Quản lý đối với trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi tham gia đào tạo các ngành, nghề đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Chính phủ đối với trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình theo quy định tại Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

 

4. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động. 

 

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sứ mạng

 • Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.
 • Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện lành mạnh, an toàn, chất lượng, chuyên nghiệp cho học sinh từ bậc học mầm non đến Trung học cơ sở.
 • Xây dựng môi trường học tập và thực hành nghề nghiệp chuyên nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình và của đất nước.

Tầm nhìn

 • Tới năm 2030, trường CĐSP Hòa Bình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nghề sư phạm, thực hành nghề sư phạm chất lượng cao và đào tạo một số ngành nghề khác; là trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có uy tín của tỉnh Hòa Bình; cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
 • Phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao; các chương trình đào tạo có chất lượng, có uy tín trong và ngoài nước; mở rộng liên kết, hội nhập sâu rộng với các tổ chức quốc tế trong mọi lĩnh vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giá trị cốt lõi

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn hết mình phấn đấu cho các giá trị cốt lõi sau:

 • Trách nhiệm, yêu thương;
 • Thành thạo kĩ năng nghề nghiệp;
 • Năng động, sáng tạo;
 • Thích ứng với sự thay đổi;
 • Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc