THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A1 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng

          Ban tuyển sinh được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh trong nhà trường theo từng giai đoạn và từng năm học, bao gồm: tuyển sinh cao đẳng chính quy; tuyển sinh liên kết đào tạo đại học; phối hợp tuyển sinh sau đại học; tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục thực hành; tuyển sinh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn/bồi dưỡng cấp chứng chỉ…

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

          b1. Khảo sát nhu cầu

          - Điều tra, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội đối với các ngành đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng; các cơ sở giáo dục thực hành của nhà trường;

- Phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp kết quả sau khảo sát làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

b2. Công tác truyền thông

  - Xây dựng kế hoạch, phương án truyền thông về công tác tuyển sinh của nhà trường theo từng giai đoạn, từng năm học;

- Thực hiện truyền thông, marketing, giới thiệu quảng bá hình ảnh và thương hiệu nhà trường.

b3. Công tác tuyển sinh

          - Xây dựng Đề án, kế hoạch, phương án tuyển sinh và biện pháp thực hiện công tác tuyển sinh;

- Chủ trì trong việc huy động các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cao đẳng chính quy; tuyển sinh liên kết đào tạo đại học; phối hợp tuyển sinh sau đại học; tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục thực hành; tuyển sinh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn/bồi dưỡng cấp chứng chỉ…

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công.

c) Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động

          - Số lượng: 05 - 07 người (Trưởng ban; Phó Trưởng ban và 03 - 05 ủy viên). Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban tuyển sinh;

- Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc điều hành hoạt động của ban theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại quy định này; thực hiện nhiệm vụ theo phân công;

- Phó Trưởng ban giúp việc và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ; giải quyết một số công việc khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền;

 

- Các ủy viên thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

 

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Đỗ Khắc Sơn

Trưởng ban

Thạc sĩ

0368639968   
2 Nguyễn Thành Hưng

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Lý luận chính trị

   
3 Nguyễn Thị Huyền Trang Cán bộ

Thạc sĩ, chuyên ngành QLGD

0032009555  
4 Nguyễn Trường Giang Cán bộ

Đại học

   
5 Nguyễn Thị An Cán bộ

Đại học

   

1. Tổ chức của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình bao gồm:

a) Hội đồng trường;

b) Hiệu trưởng, PHiệu trưởng;

c) Các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Các khoa, tổ chuyên môn;

đ) Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (nếu có);

e) Trường thực hành; trường phổ thông liên cấp;

g) Phân hiệu, tổ chức nghiên cứu và phát triển; đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (Thành lập hoặc giải thể tuỳ theo thực tiễn thực hiện nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn).

2. Việc thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (nếu có) thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (tuỳ theo nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn).

 

3. Việc thành lập, giải thể các đơn vị, tổ chức trực thuộc, thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và được cụ thể hóa trong Quy chế này.

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29